Covid19 Svenskär 2020

 

Det blir varken något fysiskt möte eller digitalt årsmöte i de respektive föreningarna. Något gemensamt midsommarfirande vid stången eller i tältet kommer inte heller att genomföras. Detsamma gäller grillfesten som också ställs in.

Anledningen till detta är spridningen av Covid-19 och även att flera av våra medlemmar tillhör riskgruppen.

Något giltigt beslut om årsavgifter för nästa är kommer därför inte att kunna fattas, men styrelsen avser att behålla samma debitering som detta år, dvs. 300 kr/fastighet (samfällighetsföreningen) och 150 kr/hushåll (stugägarföreningen).Detta innebär också att det ”formellt” inte finns någon behörig styrelse nästa år, men de styrelseledamöter som skulle ha avträtt vid årsmötet avser att fortsätta att arbeta i styrelsen.

Ekonomin i de båda föreningarna ser bra ut. Den ekonomiska redovisningen, revisionsberättelser samt reviderat bokslut (avseende samfällighetsföreningen) kommer att läggas ut på hemsidan (svenskär.se) och placeras i pärmen i boden så snart som de är klara. Samfällighetsföreningen har ca 38 000 kr i kassan och fordringar på 1 500 kr. Med årets debitering om 300 kr/fastighet kommer ytterligare 7 800 kr att komma in. Något underhållsarbete planeras inte att utföras under året. Stugägar­föreningen har ca 6 500 kr i kassan och det blir ju inga utgifter i år, då midsommarfirandet och grillfesten ställs in. 

Gräsavfall får lämnas på K-G:s mark vid nakna damen, men kör gräsavfallet långt in och lämna inga kvistar eller buskar.

Respektive gräsröjningsgrupp ansvarar i år för att slyröjning sker på respektive ansvarsområde samt angränsande samfällda ytor. Städning/fix på skäret görs i mindre regi av frivilliga.

Gällande fiberutbyggnad har vi fått veta att tidigast i augusti kommer Servanet börja gräva i Svenskär. Vissa fastigheter har också anslutit sig till Framtidens telenät via Telia.

De grupper som hade ansvar för midsommarfirande respektive grillfest detta året får ansvaret flyttat till nästa år istället.

Ni får gärna återkomma med frågor eller synpunkter till styrelsen genom att kontakta ordföranden, Johan Ahlberg, 070-7211691.

 

Vänliga hälsningar

 

För styrelserna i

Svenskärs samfällighetsförening                                                Svenskärs stugägarförening

 

Johan Ahlberg                                                                                                             Johan Ahlberg

Ordförande                                                                                       Ordförande